Dzień 1

23 października 2023 (poniedziałek)

Poczekalnia konferencyjna

15:30-16:00

Otwarcie Forum

16:00

Specyfika definiowania przesłanek ochrony prywatności w praktyce udostępniania informacji przez zobowiązanego w ramach procedur dostępowych

• zidentyfikowanie przedmiotu ochrony z podziałem na osoby fizyczne;
• procedury dostępowe i ich charakter;
• skutki odmowy udostępnienia informacji

prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, radca prawny

Opłaty za udostępnianie informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych

• czym jest dodatkowy koszt?
• kiedy pobrać opłaty, aby więcej zyskać niż stracić?
• procedura pobierania opłaty krok po kroku (studium przypadków)

dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych z perspektywy IOD

• ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) kontra opis przedmiotu zamówienia (OPZ);
• projekty umów;
• jawność udzielanych zamówień

dr Beata Konieczna-Drzewiecka

E-evidence – nowy pakiet przepisów UE do zbierania dowodów

• krótko o dowodzie elektronicznym;
• problem z uzyskaniem dowodów;
• zmiany, jakie wprowadzi e-evidence

dr inż. Rafał Prabucki

Praktyczne podejście do ochrony danych osobowych na etapie tworzenia prawa z punktu widzenia strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

• procedura konsultacji w ramach KWRiST;
• dobre praktyki i rozwiązania usprawniające proces konsultacji na wybranych przykładach związanych z ochroną danych osobowych;
• przykłady aktów prawnych i zgłaszanych do nich uwag przez stronę samorządową

r. pr. Dorota Bąbiak-Kowalska

Kolacja

20:30

Dzień 2

24 października 2023 (wtorek)

Śniadanie

7:30-9:00

Poczekalnia konferencyjna

8:30-9:00

Dostęp do danych osobowych aktualne podejście

• analiza wyroku TSUE ws. C-154/21 oraz jego konsekwencje dla praktyki;
• omówienie najważniejszych postanowień wytycznych EROD w zakresie dostępu do danych (01/2022);
• omówienie praktycznych rozwiązań przy realizacji prawa dostępu do danych osobowych

dr Wojciech Lamik

Dostęp do informacji publicznej a sztuczna inteligencja – perspektywy zastosowania

• jak wyglądają podstawowe modele użycia SI w ramach uzyskiwania informacji publicznych?
• obowiązujące ramy prawne a stosowanie SI (uwagi de lege lata i de lege ferenda);
• na ile stosowanie SI może wymusić zmiany linii orzeczniczych w ramach udip?

dr Krzysztof Wygoda

Przegląd pytań prejudycjalnych i orzecznictwa TSUE w sprawach dotyczących danych osobowych

• pojęcie danych osobowych;
• zagadnienie szkody;
• naruszenia i ich skutki prawne

mec. Magdalena Czaplińska

Przerwa kawowa

11:15-11:30

Nagrywanie rozmów telefonicznych w administracji publicznej na przykładzie straży miejskiej

• podstawy prawne nagrywania rozmów telefonicznych;
• retencja nagrań;
• zakres możliwych naruszeń

dr Dariusz Wasiak

Czym jest marketing bezpośredni w ujęciu prawnym i czy dotyczy on tylko biznesu?

• próba definicji marketingu bezpośredniego;
• marketing polityczny, charytatywny i NGO;
• podstawy przetwarzania danych osobowych i problemy regulacyjne

mec. Mateusz Franke, radca prawny

Bezpieczeństwo informacji – czy można je zapewnić w dobie wzrostu cyberzagrożeń

• obecne cybertrendy i zagrożenia;
• rodzaje cyberataków;
• techniczne narzędzia zabezpieczające organizację (SIEM, IDS/IPS, DLP);
• dobre praktyki ochrony

Mariola Więckowska

Obiad

13:45-15:15

Różnice między analizą ryzyka DPIA a analizą ryzyka w kontekście wymagań normy 27001

• case study – przedstawienie konkretnego procesu przetwarzania danych;
• wskazanie ryzyk i zabezpieczeń w kontekście DPIA i ISO 27001

Agnieszka Gębicka, Sławomir Wichrowski, radca prawny

Ryzyka związane z korzystaniem z mediów społecznościowych przez administrację publiczną

• praktyczne problemy z korzystaniem z social mediów przez podmioty publiczne;
• aktualne wyzwania oraz ryzyka dla prawa i wolności

Tomasz Izydorczyk

Ryzyka związane ze świadczeniem i korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną w sektorze publicznym

• role usługodawcy i usługobiorcy na gruncie rodo;
• odpowiedzialność dzielona (obowiązki i odpowiedzialności obu kategorii podmiotów);
• zarządzanie dostępem i komunikacją

dr Mirosław Gumularz, radca prawny

Kolacja

19:00-21:00

Dzień 3

25 października 2023 (środa)

Śniadanie

7:30-9:00

Poczekalnia konferencyjna

8:30-9:00

Nowoczesne trendy technologiczne – wpływ na zadania administracji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych

• obserwowalność stosowana, inteligentne miasta, adaptacyjna i generatywna sztuczna inteligencja;
• szanse i ryzyka nowych technologii w zadaniach administracji publicznej

Paweł Więckowski

Przetwarzanie danych osobowych w stosunkach służbowych

• podstawy przetwarzania danych;
• zakres danych przetwarzanych w naborze do służby i w związku z realizacją zatrudnienia służbowego;
• administrator w służbowych stosunkach zatrudnienia

dr Arleta Nerka

Retencja danych osobowych – wdrożenie i utrzymanie okiem praktyka

• jak przygotować organizację do wdrożenia procesu retencji danych?
• kto odpowiada za retencję danych?
• jak prawidłowo inwentaryzować zasoby i skutecznie usuwać dane?

mec. Milena Wilkowska, radca prawny

Konflikt interesów – łączenie innych funkcji lub zadań z pełnieniem roli IOD w podmiocie publicznym

• zadania inspektora ochrony danych;
• konflikt interesów;
• inne zadania oraz funkcje i możliwość ich wykonywania przez IOD;
• analiza konfliktu interesów

Agnieszka Kozłowska

Zakończenie Forum

12:00

Wśród prelegentów