HARMONOGRAM

Dzień I – 4 listopada (środa)
9.00 Rozpoczęcie I dzień

Nadużywanie prawa ochrony danych osobowych w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

9.00 – 9.45

 • obawy dotyczące nadużywania ochrony danych osobowych w trakcie prac nad rodo – na co zwracały uwagę organizacje zajmujące się dostępem do informacji publicznej oraz skupiające dziennikarzy
 • w jaki sposób władze mogą nadużywać przepisów rodo w celu ograniczenia jawności życia publicznego
 • dlaczego sposób „implementacji” rodo do krajowych ustawodawstw sprzyja nadużyciom

Monitoring wizyjny w gospodarce odpadami

9.45 – 10.30

 • praktyka stosowania monitoringu wizyjnego w gospodarce odpadami
 • ryzyka dla podmiotów danych związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w gospodarce odpadami
 • legalność – czy monitoring wizyjny w gospodarce odpadami jest legalny i pod jakimi warunkami

Jak stosować ochronę danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych w tworzeniu rozwiązań informatycznych oraz w ich wyborze i wdrożeniu

10.30 – 11.15

 • najważniejsze pojęcia IT, które IOD powinien poznać
 • sprawdzenie kluczowych aspektów rozwiązań informatycznych w obszarze bezpieczeństwa i przetwarzania ochrony danych osobowych
 • co należy sprawdzić, aby zminimalizować ryzyko naruszenia praw i wolności osób

Praktyczne zastosowanie privacy by design/default na przykładzie wyboru i wdrożenia Smart Glasses z rozszerzoną rzeczywistością

11.15 – 12.00

 • zwiększone zapotrzebowanie na komunikację zdalną z rozszerzoną lub wirtualną rzeczywistością
 • jak serwisanci mogą zdalnie pomóc lokalnemu personelowi wykonać pod nadzorem prace naprawcze lub jak inspekcja sanitarna może dokonać kontroli bez narażania siebie i sprawdzanego zakładu na ryzyko
 • użycie Smart Glasses rodzi wiele obaw odnośnie do ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji – jak sobie z tym poradzić

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

12.00 – 12.45

 • dane dynamiczne i dane o wysokiej wartości – nowe obowiązki dla administracji publicznej
 • dane badawcze jako szansa dla podmiotów administracji publicznej
 • rozwiązania techniczno-organizacyjne do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

12.45 – 13.30 Przerwa

Kontrola Prezesa UODO – prawne aspekty kontroli, obowiązki ADO i rola IOD

13.30 – 14.15

 • zawiadomienie o kontroli – jak się przygotować, o czym w praktyce zawiadamiają kontrolujący
 • przebieg czynności kontrolnych – o czym pamiętać w relacji z kontrolerami
 • zakończenie kontroli – jak kontrola kończy się w praktyce, skąd wiadomo, czy przebiegła pomyślnie dla kontrolowanego, kiedy kontrolowany ma się czego obawiać

Praktyka definiowania zakresu ochrony prywatności osoby fizycznej w kontekście identyfikacji i udostępniania informacji publicznej (informacji dotyczącej sprawy publicznej)

14.15 15.00

 • ochrona prywatności osoby fizycznej jako jedna z podstawowych przesłanek ograniczenia dostępu do informacji publicznej
 • kto, kiedy i dlaczego powinien chronić prywatność osoby fizycznej
 • kiedy dane osoby prywatnej pełniącej i niepełniącej funkcji publicznej należy traktować jako element składowy informacji

Anonimizacja w orzecznictwie sądów administracyjnych

15.00 – 15.45

 • rozumienie pojęcia „anonimizacja”
 • anonimizacja jako wynik rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej
 • prawne formy działania adresata wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który dokonuje anonimizacji
 • anonimizacja w trybach bezwnioskowych

Dzień II – 5 listopada (czwartek)
9.00 Rozpoczęcie II dzień

Zakres obowiązku zbierania danych osobowych wnioskodawcy w ramach udostępniania informacji publicznej na wniosek

9.00 – 9.45

 • jaki zakres obowiązku uzyskiwania informacji o wnioskodawcy przez podmioty udostępniające informację publiczną wynika z udip?
 • czy rodo zmusza administratorów do modyfikacji dotychczasowych praktyk?
 • czy nieprzygotowanie zmodyfikowanej procedury obsługi wniosków o udostępnienie informacji publicznej może zostać odczytane jako naruszenie rodo w kontekście niedopełnienia obowiązku z art. 5 i 25 rodo?
 • czy wnioski „anonimowe” zawierają dane osobowe i czy w świetle rodo zmuszają administratora do podejmowania dodatkowych czynności w celu ustalenia tożsamości wnioskodawcy?
 • czy uzyskiwanie informacji o wnioskodawcy stanowi warunek odpowiedzi na wniosek?

Standardy cyberbezpieczeństwa chmur obliczeniowych

9.45 – 10.30

 • technologie chmur obliczeniowych wprowadzają nowe modele przetwarzania danych osobowych – nie miejsce przetwarzania, ale model
 • inicjatywa WIIP i jej strategiczne kierunki
 • WIIP jako element budowy krajowego systemu bezpieczeństwa

Znaczenie wyroku w sprawie Schrems II dla sektora publicznego

10.30 – 11.15

 • transfery danych w sektorze publicznym i stosowane mechanizmy transferowe
 • wyrok TSUE w sprawie Schrems II – kluczowe wnioski
 • odpowiednie zabezpieczenia stosowane przez podmioty publiczne
 • umowy międzynarodowe jako podstawa transferu

Zakres danych osobowych przetwarzanych w relacjach pracodawcy z ZUS

11.15 – 12.00

 • zakres danych osobowych pracownika przetwarzanych w obszarze ubezpieczeń społecznych
 • dane osobowe przekazywane przez pracodawcę do ZUS
 • zasady przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych przez ZUS
 • dane osobowe z zakresu ubezpieczeń społecznych a informacja publiczna
 • udostępnianie danych osobowych przez ZUS w relacjach zewnętrznych

Granice uprawnień pracodawcy w zakresie monitorowania pracowników

12.00 – 12.45

 • prawne uwarunkowania stosowania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, czyli jak nie zostać Big Brotherem
 • monitoring poczty służbowej i aktywności pracownika w sieci – czy i kiedy jest bezpieczny dla obu stron stosunku pracy?
 • geolokalizacja – kiedy warto ją stosować i w jaki sposób?

12.45 – 13.30 Przerwa

Cywilnoprawna odpowiedzialność za naruszenia rodo w jsfp

13.30 – 14.15

 • pojęcie szkody i warunki jej naprawienia
 • podstawy i zakres odpowiedzialności administratora
 • podstawy i zakres odpowiedzialności podmiotów przetwarzających
 • podmioty odpowiedzialne a zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych

Konsekwencje brexit-u dla ochrony danych osobowych - perspektywa unijna

14.15 – 15.00

 • skutki brexitu dla postępowań ponadnarodowych
 • przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego
 • Wielka Brytania jako państwo trzecie

Prawne aspekty wdrażania i wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji w sektorze publicznym

15.00 – 15.45

 • wybrane przykłady zastosowania sztucznej inteligencji (AI) w administracji publicznej
 • stan i kierunki wykorzystania AI w sektorze publicznym w Polsce i na świecie
 • proces wdrażania AI oraz główne wyzwania z tym związane
 • uwarunkowania i wyzwania prawne związane z wdrożeniem AI w sektorze publicznym

WŚRÓD PRELEGENTÓW

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl