Dzień 1

21 października 2024 (poniedziałek)

Otwarcie Forum

16:00

Stwierdzenie nadużycia prawa dostępu do informacji a wydanie decyzji przez zobowiązanego:

• sądowa identyfikacja istoty nadużycia prawa dostępu do informacji publicznej;
• weryfikacja przesłanek uzasadniających powołanie się na nadużycie prawa dostępu;
• przykłady modyfikacji standardu załatwienia sprawy (żądania) w postaci pisma informacyjnego i (ewentualne) konsekwencje systemowe.

prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, radca prawny

Dane chronione - obowiązki podmiotów publicznych wynikające z rozporządzenia w sprawie zarządzania danymi:

• DGA - zakres regulacji;
• podmioty publiczne objęte działaniem DGA;
• przegląd obowiązków podmiotów publicznych.

dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW

Wypełnianie zadań IOD z uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania:

• zadania IOD;
• uwzględnianie „ryzyka” w wypełnianiu zadań;
• problematyka dokumentowania.

dr Beata Konieczna-Drzewiecka

Od NIS 2 do UKSC - co zmieni się w sektorze publicznym w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa danych:

• analiza NIS 2 w kontekście nowych sektorów;
• jak wygląda w tej chwili sytuacja z UKSC;
• normalizacja ze względu NIS 2.

dr inż. Rafał Prabucki

Ochrona danych osobowych w praktyce dużych miast:

• stan ochrony danych osobowych w miastach UMP w kontekście raportu NIK;
• gdzie widać największe problemy i zagrożenia;
• postulaty zmian w przepisach.

r. pr. Dorota Bąbiak-Kowalska

Kolacja

20:30

Dzień 2

22 października 2024 (wtorek)

Śniadanie

7:30-9:00

Monitoring wizyjny w jednostkach samorządu terytorialnego:

• podstawy prawne stosowania monitoringu w jednostkach samorządu terytorialnego;
• okres przechowywania nagrań z monitoringu;
• obszary objęte monitoringiem oraz ich oznaczanie;
• realizacja praw osób obserwowanych.

Sandra Słowik

„Inne formy” monitoringu a relacje z obywatelami:

• czy podmioty publiczne mogą zalegalizować sięgnięcie po „inne formy” monitoringu;
• jakich warunków organizacyjno-informacyjnych wymaga tego typu proces przetwarzania;
• stosowanie komunikatorów a nagrywanie rozmów telefonicznych.

dr Krzysztof Wygoda

Realizacja prawa dostępu w sektorze publicznym:

• prawo dostępu na przykładzie decyzji Prezesa UODO;
• wytyczne EROD w sprawie praw osób, których dane dotyczą;
• CEF 2024 - podjęcie przez EROD skoordynowanego działania dotyczącego egzekwowania prawa dostępu.

dr Urszula Góral

Przerwa kawowa

11:15-11:30

Ochrona prawna osób dokonujących zgłoszenia naruszenia prawa:

• gwarancje prawne ochrony;
• środki prawne ochrony;
• obowiązki dokumentacyjne.

dr Magdalena Czaplińska, radca prawny

Ryzyka związane z obsługą procesu zgłoszeń sygnalistów:

• kanały przyjmowania zgłoszeń i ich podatności;
• operacje w procesie obsługi zgłoszeń sygnalistów;
• ryzyka naruszenia praw lub wolności sygnalistów i innych osób powiązanych ze zgłoszeniami sygnalistów.

Tomasz Izydorczyk

Przetwarzanie danych osobowych w wewnątrzzakładowych postępowaniach wyjaśniających:

• zakres przetwarzania i zakres danych osobowych;
• podstawy przetwarzania w przypadku wewnątrzzakładowych postępowań wyjaśniających;
• aspekty praktyczne.

dr Arleta Nerka

Obiad

13:45-15:15

Rola IOD w procesie wdrażania NIS 2 w organizacji:

• cel i zakres wdrożenia NIS 2;
• elementy narażające IOD na konflikt interesów przy wdrażaniu omawianej dyrektywy;
• co IOD może w zakresie wdrożenia NIS 2.

Agnieszka Gębicka, Sławomir Wichrowski, radca prawny

Jak przeprowadzić i na co zwrócić uwagę przy ocenie ryzyka w procesie e-doręczeń:

• istotne elementy kontekstu;
• specyficzne zagrożenia i zabezpieczenia dla procesu e-doręczeń.

dr Mirosław Gumularz, radca prawny

Naruszenia ochrony danych osobowych w służbie zdrowia:

• co to znaczy chronić dane szczególnych kategorii;
• ochrona tajemnicy zawodowej na każdym kroku;
• postępowanie w przypadku naruszenia;
• wyciąganie wniosków na przyszłość.

r. pr. Piotr Kalina

Kolacja

19:00-21:00

Dzień 3

23 października 2024 (środa)

Śniadanie

7:30-9:00

Badanie CEF EROD-u o roli IOD w praktycznym ujęciu:

• różnice i podobieństwa w raportach organów nadzorczych przekazanych do EROD;
• główne uwagi związane z wykonywaniem funkcji IOD;
• rola IOD w praktycznym ujęciu z perspektywy wybranych organizacji.

Paweł Więckowski

Aktualne RODO-wyzwania w marketingu w administracji publicznej:

• ewolucja czy rewolucja obszaru ochrony danych osobowych w administracji publicznej?
• czy brak ciasteczek będzie wyzwaniem w administracji?
• wykorzystywanie wizerunku;
• case study najpopularniejszych procesów marketingowych.

r. pr. Milena Wilkowska

Zasada checks and balances w nadchodzącej legislacji UE:

• rozporządzenie zapobiegające niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczanie;
• potrzeba wprowadzenia skutecznych środków prawnych;
• najważniejsze regulacje projektu;
• analiza mechanizmów kontroli i równowagi dotyczących ochrony praw dzieci, zasad prywatności i wolności.

r. pr. Maciej Groń

3R: rozliczalność, ryzyko & rodo dla AI/ML w sektorze publicznym na przykładzie wytycznych do oceny skutków dla ochrony danych wydanych przez CEDPO:

• wsparcie IOD w obszarze wykorzystania SI w organizacjach w sposób zgodny z wymaganiami rodo;
• ocena skutków dla ochrony danych przetwarzanych przez SI według CEDPO;
• OSOD dla SI: praktyczne podejście, czyli obszary poddawane ocenie;
• wybór podstawy prawnej, realizacja praw, bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem.

Mariola Więckowska

Otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego:

• zasób informacyjny sektora publicznego;
• polskie i europejskie regulacje prawne;
• warunki i ramy ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego;
• ponowne wykorzystywanie niektórych kategorii chronionych danych będących w posiadaniu podmiotów sektora publicznego - zarządzanie danymi.

Agnieszka Kozłowska

Zakończenie Forum

12:00

Wśród prelegentów